Citharichthys stigmaeus

Home/Citharichthys stigmaeus